Zásady dle zák. č. 171/2023 Sb. ve spojení se zák. č. 253/2008 Sb.

Uveřejnění informací podle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „ZOO“), ve spojení s § 21 odst. 6 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „AML zákon“) 

Jednání, které naplňuje znaky protiprávního jednání podle AML zákona, se bude vždy oznamovat postupem podle AML zákona a subjektům v něm uvedeným. Oznámení zaměstnanců a fyzických osob, které jsou pro společnost Skils s.r.o. advokátní kancelář (coby povinnou osobu dle AML zákona) činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu, obsahující informace o možném protiprávním jednání dle ZOO, které zároveň nenaplňuje znaky protiprávního jednání podle AML zákona, lze oznamovat v režimu ZOO.

Oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání dle § 2 odst. 1 ZOO je možné podat (i) prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, a to písemně (elektronicky na e-mail příslušné osoby uvedený níže), ústně (telefonicky na telefonní číslo příslušné osoby uvedené níže), osobně (přímo příslušné osobě na žádost oznamovatele), nebo anonymně (do schránky k tomu určené v sídle společnosti Skils s.r.o. advokátní kancelář), nebo (ii) Ministerstvu spravedlnosti, a to způsobem uvedeným na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti dle § 15 písm. a) ZOO. Oznámením podle bezprostředně předcházející věty nesmí být dotčena povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 3 odst. 1 písm. b) bod 3. a 6. ZOO.

Příslušnou osobou dle § 10 ZOO je JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C.J.), tel.: +420 221 407 300, e-mail: zc.sliks@rakizum.lerak.

Společnost Skils s.r.o. advokátní kancelář nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykovává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO, pokud je taková osoba pro společnost Skils s.r.o. advokátní kancelář zároveň činná jinak, než v základním pracovněprávním vztahu.

Nahoru
Zavřít